2017/01/06

 

 1. Wysokość opłat za wydanie pozwolenia na broń, do każdego celu, wynosi 242 zł.
 2. Jeżeli na podstawie jednej decyzji administracyjnej będziemy mieli udzielone pozwolenie na broń w więcej niż jednym celu – obowiązuje opłata dla każdego celu oddzielnie.
 3. W przypadku wniosku o rozszerzenie pozwolenia na broń – opłata nie jest wymagana. Jest to konsekwencją tego, że decyzja zmieniająca, wydawana na podstawie art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego, nie jest traktowana jako nowa decyzja administracyjna, lecz jako korekta pierwotnej decyzji.
 4. Wysokość opłaty za wydanie świadectwa broni – 1193 zł.
 5. W razie pobrania opłaty nienależnie, np. w sytuacji opisanej w pkt 3, podlega ona zwrotowi. W tym celu należy złożyć do właściwego ze względu na siedzibę komendanta wojewódzkiego policji wydającego pozwolenie prezydenta miasta wniosek o stwierdzenie nadpłaty i zwrot wniesionej opłaty. Jako podstawę prawną wniosku należy wskazać art. 72 § 1 pkt 1 w zw. z art. 2 § 1 pkt 3 ustawy – Ordynacja podatkowa. Ponadto można się domagać zapłaty odsetek za zwłokę, o ile organ nie wyda decyzji o zwrocie nadpłaty w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty i jej zwrot (zgodnie z art. 78 § 3 pkt 3 lit. b Ordynacji podatkowej). Wniosek o stwierdzenie nadpłaty można złożyć najpóźniej przed upływem 5 lat licząc od końca roku, w którym dokonano zapłaty opłaty skarbowej; po tym terminie roszczenie o zwrot ulega przedawnieniu.
 6. Opłaty za badania lekarskie i psychologiczne są kształtowane przez rynek usług medycznych, jednak nie mogą być one (każde z nich) wyższe niż 15% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarcze narodowej w poprzednim roku kalendarzowym ogłaszanego przez Prezesa GUS (w roku 2016 przeciętne wynagrodzenie za III kwartał zostało ustalone na poziomie 4055, 04 zł).
 7. Opłaty za egzamin zależą od celu wydania pozwolenia i wynoszą:
1) dla pozwolenia na broń w celach ochrony osobistej500 zł,
2) dla pozwolenia na broń w celach sportowych800 zł,
3) dla pozwolenia na broń w celach kolekcjonerskich1150 zł,
4) dla pozwolenia na broń celach pamiątkowych550 zł,
5) dla pozwolenia na broń w celach szkoleniowych1.000 zł
  (z tym, że opłata za egzamin dla nauczycieli realizujących w szkołach lub szkołach wyższych zajęcia z przysposobienia obronnego wynosi 100 zł)
6) w innych celach600 zł,
7) za egzamin poprawkowy pobiera się dodatkową opłatę, stanowiącą połowę stawki opłaty za właściwy egzamin.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1827), załącznik cz. III pkt 12 i pkt 45.
 2. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r. poz. 613, z poźn.zm), art. 72 i nast.
 3. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 23, z późn.zm.).
 4. Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz.U. z 2012 poz. 576, z poźn.zm.).
 5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 marca 2000 r. w sprawie egzaminu ze znajomości przepisów dotyczących posiadania broni oraz umiejętności posługiwania się bronią (Dz.U. z 2000 r. poz. 241, z późn.zm.).
previous arrownext arrow
Slider
previous arrow
next arrow
Slider