2017/01/06

 

 1. Wysokość opłat za wydanie pozwolenia na broń, do każdego celu, wynosi 242 zł.
 2. Jeżeli na podstawie jednej decyzji administracyjnej będziemy mieli udzielone pozwolenie na broń w więcej niż jednym celu – obowiązuje opłata dla każdego celu oddzielnie.
 3. W przypadku wniosku o rozszerzenie pozwolenia na broń – opłata nie jest wymagana. Jest to konsekwencją tego, że decyzja zmieniająca, wydawana na podstawie art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego, nie jest traktowana jako nowa decyzja administracyjna, lecz jako korekta pierwotnej decyzji.
 4. Wysokość opłaty za wydanie świadectwa broni – 1193 zł.
 5. W razie pobrania opłaty nienależnie, np. w sytuacji opisanej w pkt 3, podlega ona zwrotowi. W tym celu należy złożyć do właściwego ze względu na siedzibę komendanta wojewódzkiego policji wydającego pozwolenie prezydenta miasta wniosek o stwierdzenie nadpłaty i zwrot wniesionej opłaty. Jako podstawę prawną wniosku należy wskazać art. 72 § 1 pkt 1 w zw. z art. 2 § 1 pkt 3 ustawy – Ordynacja podatkowa. Ponadto można się domagać zapłaty odsetek za zwłokę, o ile organ nie wyda decyzji o zwrocie nadpłaty w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty i jej zwrot (zgodnie z art. 78 § 3 pkt 3 lit. b Ordynacji podatkowej). Wniosek o stwierdzenie nadpłaty można złożyć najpóźniej przed upływem 5 lat licząc od końca roku, w którym dokonano zapłaty opłaty skarbowej; po tym terminie roszczenie o zwrot ulega przedawnieniu.
 6. Opłaty za badania lekarskie i psychologiczne są kształtowane przez rynek usług medycznych, jednak nie mogą być one (każde z nich) wyższe niż 15% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarcze narodowej w poprzednim roku kalendarzowym ogłaszanego przez Prezesa GUS (w roku 2016 przeciętne wynagrodzenie za III kwartał zostało ustalone na poziomie 4055, 04 zł).
 7. Opłaty za egzamin zależą od celu wydania pozwolenia i wynoszą:
1) dla pozwolenia na broń w celach ochrony osobistej500 zł,
2) dla pozwolenia na broń w celach sportowych800 zł,
3) dla pozwolenia na broń w celach kolekcjonerskich1150 zł,
4) dla pozwolenia na broń celach pamiątkowych550 zł,
5) dla pozwolenia na broń w celach szkoleniowych1.000 zł
  (z tym, że opłata za egzamin dla nauczycieli realizujących w szkołach lub szkołach wyższych zajęcia z przysposobienia obronnego wynosi 100 zł)
6) w innych celach600 zł,
7) za egzamin poprawkowy pobiera się dodatkową opłatę, stanowiącą połowę stawki opłaty za właściwy egzamin.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1827), załącznik cz. III pkt 12 i pkt 45.
 2. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r. poz. 613, z poźn.zm), art. 72 i nast.
 3. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 23, z późn.zm.).
 4. Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz.U. z 2012 poz. 576, z poźn.zm.).
 5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 marca 2000 r. w sprawie egzaminu ze znajomości przepisów dotyczących posiadania broni oraz umiejętności posługiwania się bronią (Dz.U. z 2000 r. poz. 241, z późn.zm.).
COLT-niebieski DRUK_MOJA
sordin_1.3A4_3_black_27112020_4SHOOTER_MOJA
_okl_IV_Militaria [Strzal-Bushnell-Lunety-obserwacyjne_1-1]_Nov
COLT zielony_MOJA
_okl_II_KALIBER_GGG_v2
Militaria [Strzal-ASG-Infidels_1-3]_Nov20_MOJA
image description
Militaria [Strzal-Leatherman-Beauty_1-3]_Nov20_MOJA
Magazyn_Uzbrojenia_reklama doruk krzywe
Militaria [Strzal-Pentagon_1-3]_Nov20_MOJA
KALIBER_caldwell_first_tacticalv4
sordin_1.3A4_3_white-27112020_4SHOOTER_MOJA
SPC_Magpul_MOJA
SPC_strzal.pl_specshop_MOJA
Prenumerata 210x285_X.2020- do druku
_4SHOOTER_Tanfoglio-A4-062018- dobry qr
_BRATERSTWO_jak-uzyskac-bron
Jak legalnie uzyskać broń palną?
_Rekl INCORSA_Stribog-Schmeisser_akcept
Militaria [Strzal-Infidels-Mechanix_1-1]_Nov20_B
COLT-niebieski DRUK_MOJA
sordin_1.3A4_3_black_27112020_4SHOOTER_MOJA
_okl_IV_Militaria [Strzal-Bushnell-Lunety-obserwacyjne_1-1]_Nov
COLT zielony_MOJA
_okl_II_KALIBER_GGG_v2
Militaria [Strzal-ASG-Infidels_1-3]_Nov20_MOJA
image description
Militaria [Strzal-Leatherman-Beauty_1-3]_Nov20_MOJA
Magazyn_Uzbrojenia_reklama doruk krzywe
Militaria [Strzal-Pentagon_1-3]_Nov20_MOJA
KALIBER_caldwell_first_tacticalv4
sordin_1.3A4_3_white-27112020_4SHOOTER_MOJA
SPC_Magpul_MOJA
SPC_strzal.pl_specshop_MOJA
Prenumerata 210x285_X.2020- do druku
_4SHOOTER_Tanfoglio-A4-062018- dobry qr
_BRATERSTWO_jak-uzyskac-bron
Jak legalnie uzyskać broń palną?
_Rekl INCORSA_Stribog-Schmeisser_akcept
Militaria [Strzal-Infidels-Mechanix_1-1]_Nov20_B
previous arrow
next arrow
1.STRZAL.pl_2016.11_OKLADKA_LISTOPAD
2.STRZAL.pl_2016.12_OKLADKA_GRUDZIEN
3.STRZAL.pl_2017.01_OKLADKA_STYCZEN
4.STRZAL.pl_2017.02_OKLADKA_LUTY
5.STRZAL.pl_2017.03_OKLADKA_MARZEC
6.STRZAL.pl_2017.04_OKLADKA_KWIECIEN
7.STRZAL.pl_2017.05_OKLADKA_MAJ
8.STRZAL.pl_2017.06_OKLADKA_CZERWIEC
9.STRZAL.pl_2017.07-08_OKLADKA_LIPIEC-SIERPIEN
10.STRZAL.pl_2017.09_OKLADKA_WRZESIEN
11.STRZAL.pl_2017.10_OKLADKA_PAZDZIERNIK
12.STRZAL.pl_2017.11_OKLADKA_LISTOPAD
13.STRZAL.pl_2017.12_OKLADKA_GRUDZIEN
STRZAL.pl styczen 2018
STRZAL.pl luty 2018
STRZAL.pl marzec 2018
STRZALpl_2018-04
_N18 STRZAL.pl maj 2018
STRZAL.pl czerwiec 2018
STRZAL.pl lipiec-sierpien 2018
21.STRZAL.pl okladka
STRZAL.pl pazdziernik 2018
STRZAL.pl listopad 2018
24.STRZAL.pl grudzien 2018
25.STRZAL.pl styczen 2019
26.STRZAL.pl luty 2019
27.STRZAL.pl marzec 2019
28.STRZAL.pl kwiecien 2019
STRZAL.pl_maj_2019
30.STRZAL.pl okladka
31.STRZAL.pl lipiec-sierp 2019
32.STRZAL.pl wrzesien 2019
33.STRZAL.pl pazdziernik 2019
STRZAL.pl listopad 2019
35.STRZAL.pl grudzien 2019
36.STRZAL.pl styczen 2020
37.STRZAŁ.pl-luty-2020
39.STRZAL.pl kwiecien-maj 2020
STRZAL.pl_OKLADKA_2020.06_CZERWIEC
STRZAL.pl lipiec-sierpien 2020
Okladka I_2020 Specjal
42.STRZAL.pl wrzesień 2020
43.STRZAL.pl pazdziernik 2020
44.STRZAL.pl listopad 2020
45.STRZAL.pl grudzien 2020
46.STRZAL.pl styczen 2021
47.STRZAL.pl luty 2021
previous arrow
next arrow