2017/01/06

W maju 2016 r. weszła w życie nowelizacja ustawy – Prawo o stowarzyszeniach wprowadzająca zmiany dot. m.in. stowarzyszeń zwykłych, których formuła prawna może być wykorzystana do ubiegania się przez członków stowarzyszenia o pozwolenie na broń do celów sportowych, kolekcjonerskich lub rekonstrukcji historycznych.

Istniejące stowarzyszenia zwykłe, założone na podstawie dotychczasowych przepisów, muszą zostać zgłoszone do ewidencji prowadzonej przez starostów właściwych ze względu na siedzibę stowarzyszenia. Termin wpisu do ewidencji upływa w dniu 20 maja 2018 r. Po tej dacie stowarzyszenia te – jeżeli nie zostaną wpisane do ewidencji – ulegną z mocy prawa rozwiązaniu, czego dalszą konsekwencją może być cofnięcie pozwolenia na broń ich członkom.

W związku z tym informujemy Państwa zawczasu o konieczności przedsięwzięcia odpowiednich kroków poprzez zgłoszenie Waszych stowarzyszeń do ewidencji u starostów. Konieczne do tego będzie wcześniejsze uzupełnienie regulaminu stowarzyszenia, bowiem zgodnie z nowymi przepisami musi on zawierać także:

  • opis zasad dokonywania zmian w regulaminie;
  • sposób nabycia i utraty członkostwa w stowarzyszeniu;
  • sposób rozwiązania stowarzyszenia;

oraz ewentualnie:

  • tryb wyboru zarządu i uzupełniania jego składu, kompetencje zarządu, opis warunków uznania ważności jego uchwał oraz sposób reprezentacji – w przypadku gdy wolą członków stowarzyszenia jest powołanie zarządu (zamiast przedstawiciela), co nie jest wymogiem obligatoryjnym;
  • tryb wyboru organu kontroli wewnętrznej, uzupełniania jego składu oraz kompetencje – w przypadku gdy wolą członków stowarzyszenia jest powołanie takiego organu (nie jest to wymów bezwzględny).

Regulamin ten należy dołączyć do wniosku o wpis, podając również informacje wymienione w art. 40 ust. 5 ustawy – Prawo o stowarzyszeniach, czyli:

– listę założycieli stowarzyszenia zwykłego, z podaniem ich imion i nazwisk, daty i miejsca urodzenia, miejsca zamieszkania oraz własnoręcznych podpisów,
– imię i nazwisko, adres zamieszkania i nr PESEL przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłego albo członków zarządu (jeśli zostali wybrani),
– imię i nazwisko, adres zamieszkania i nr PESEL członków organu kontroli wewnętrznej, o ile w regulaminie przewidziano ich powołanie,
– adres siedziby.

previous arrownext arrow
Slider
previous arrow
next arrow
Slider