2016/11/04

BROŃ „DO CELÓW PAMIĄTKOWYCH”
JOANNA MAJO

W tym artykule chcemy poniekąd kontynuować poprzedni temat, czyli broni uzyskanej po innej osobie lub od innej osoby – ale w nieco odmiennym aspekcie. Oto garść podstawowych informacji na temat pozwoleń na broń do celów pamiątkowych

Zgodnie z ustawą z dnia 21 maja 1999 roku o broni i amunicji (Dz. U. z 2012 r. poz. 576, z późn. zm.) osoba, która otrzyma broń w spadku, w formie darowizny albo też jako wyróżnienie może ubiegać się o pozwolenie na broń w celach pamiątkowych. Jednak tylko w sytuacji, gdy pozwolenie takie uzyska, osoba ta będzie mogła tę broń zatrzymać. Oczywiście muszą zostać spełnione wszystkie kryteria związane z uzyskaniem pozwolenia na broń, takie jak minimalny wiek ubiegającego się (musi mieć skończone 21 lat), niekaralność za przestępstwa wymienione w art. 15 ust. 1 pkt 6 ustawy, pozytywny wynik badań lekarskich i zdany egzamin (choć w tym wypadku będzie to tylko egzamin teoretyczny, ze znajomości przepisów prawa dotyczących warunków posiadania broni) – a przede wszystkim należy pamiętać o złożeniu stosownego wniosku o wydanie takiego pozwolenia. Do czasu uzyskania wspomnianego pozwolenia broni ani amunicji nie można odebrać od darczyńcy, a jeśli broń wchodzi w skład masy spadkowej – trzeba ją oddać do depozytu policyjnego. W razie nieuzyskania pozwolenia (gdy ubiegający się o nie np. nie zda egzaminu) – broń będzie trzeba zbyć osobie uprawnionej, ewentualnie poddać procedurze pozbawienia jej cech użytkowych (względnie zezłomować, co jednak odradzamy, jako akt barbarzyństwa).

Dokument potwierdzajacy
Ustawa wymaga jednocześnie udokumentowania faktu wejścia w posiadanie broni. Tak więc przy ubieganiu się o stosowne pozwolenie konieczne jest przedstawienie stosownego dowodu, najlepiej w postaci dokumentu. W zależności od okoliczności dotyczących źródła nabycia broni takim dokumentem może być: postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku i dziale spadku lub równoważny mu akt poświadczenia dziedziczenia i dział spadku sporządzony u notariusza, akt darowizny broni (w tym wypadku powinien być sporządzony w formie pisemnej) albo też dokument poświadczający wyróżnienie wyrażające się w przekazaniu (podarowaniu) broni. Zaznaczyć jednak należy, że organ wydający pozwolenie może wymagać, aby potwierdzone było także uregulowanie ewentualnych należności skarbowych i podatkowych, związanych ze spadkiem czy darowizną.
Ustawa nie przewiduje żadnych specjalnych ograniczeń formalnych. Oznacza to, że dokumenty potwierdzające wejście w posiadanie broni nie muszą pochodzić od konkretnych osób, np. członków rodziny (z oczywistym wyłączeniem przypadku dziedziczenia ustawowego), ani też – w przypadku wyróżnienia – od podmiotów, z którymi jesteśmy lub byliśmy jakkolwiek związani zawodowo, towarzysko, etc. Nie ma więc przeszkód natury formalnej, aby poprzez wyróżnienie można było wejść w posiadanie broni jako nagrody w zawodach strzeleckich. Trzeba wyraźnie zaznaczyć, że nieuprawniona jest tutaj interpretacja zawężająca, wedle której stosowanie tej możliwości jest dopuszczalne wyłącznie na okoliczność odejścia ze służby w wojsku lub innych formacjach uzbrojonych, co niejednokrotnie organy Policji próbują czynić. Z treści ustawy nie da się nijak wyprowadzić wniosku, że darowizna lub wyróżnienie muszą mieć miejsce w ramach jakkolwiek określonego, zamkniętego kręgu osób, a zatem są one dopuszczalne w dowolnych konfiguracjach podmiotowych.
Oddzielnym zagadnieniem jest to, kto może być darczyńcą. Zasadniczo będzie to zazwyczaj posiadacz darowanej broni, także tej przeznaczonej na nagrodę – w tym ostatnim przypadku może to być producent, importer albo sprzedawca, który sponsoruje np. zawody sportowe. Ale nie musi tak być zawsze. Teoretycznie (i praktycznie) jest bowiem możliwa sytuacja, w której rozdzielone zostają prawa majątkowe do broni, a więc także prawa do jej przekazania w formie podarunku, od praw dysponowania bronią. Oto np. zakład pracy, chcący obdarować odchodzącego na emeryturę zasłużonego pracownika, funduje mu pamiątkowy karabin, zamawiając odpowiedni egzemplarz u producenta i opłacając transakcję. Broń może być przy tym unikalnie oznaczona, np. wygrawerowaną dedykacją, ale nie jest to absolutnie żadnym warunkiem niezbędnym. Kierownictwo wspomnianego zakładu pracy wręcza następnie pracownikowi stosowny dokument, potwierdzający podarowanie tego konkretnego, określonego unikatowym numerem seryjnym egzemplarza broni – i teraz ów pracownik, po uzyskaniu pozwolenia na broń wydanego przez odpowiedni organ Policji, właściwy według jego miejsca zamieszkania, może udać się do wspomnianego producenta broni, aby ją odebrać. Podobnie może być w przypadku zamówienia broni u jej sprzedawcy. Warto jednak przy zawieraniu tego typu umowy przewidzieć w niej sposób postępowania na wypadek, gdyby obdarowany pozwolenia z jakiegoś powodu nie otrzymał – chyba, że wychodzimy z założenia, że to już wyłącznie jego (obdarowanego) problem.

Meandry podatkowe
Jednocześnie jednak należy pamiętać o dość istotnej kwestii, która może być konsekwencją wejścia w posiadanie broni w powyżej opisany sposób – mianowicie kwestii podatkowej. Otóż zgodnie z ustawą z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizna (Dz.U. z 2015 r. poz. 86, z późn.zm.) nabycie własności rzeczy w drodze dziedziczenia lub darowizny jest opodatkowane. Co również istotne: z punktu widzenia prawa cywilnego wyróżnienie też będzie darowizną, jest ono bowiem – podobnie jak darowizna sensu stricto – aktem szczodrobliwości, a czynnikiem łączącym (wspólnym), świadczącym o podobieństwie obu czynności prawnych jest element korzyści osiągany tylko przez jedną stronę umowy.
Wysokość podatku od spadku lub darowizny jest uzależniona od wartości rzeczy (w tym wypadku od wartości broni) oraz od więzów rodzinnych (lub ich braku) łączących obie strony czynności prawnej; sposób jego obliczania jest dość skomplikowany (jak większości podatków w Polsce), a określa go art. 15 ww. ustawy. Jednakże nabycie rzeczy i praw majątkowych do wysokości nieprzekraczającej kwoty określonej w art. 9 tej ustawy nie spowoduje powstania obowiązku podatkowego (dla najbliższej rodziny jest to kwota 9637 zł, a np. dla osób niespokrewnionych ze sobą – 4902 zł). Jeśli jednak w okresie 5 lat łączna wartość rzeczy lub praw majątkowych nabytych od tej samej osoby przekroczy kwotę wolną od podatku – stosowny podatek trzeba będzie jednak uiścić. Innymi słowy wartość poszczególnych darowizn uzyskanych od jednego darczyńcy w ciągu kolejnych pięciu lat sumuje się, co może mieć znaczenie, gdy ktoś np. wygra kolejny sztucer czy pistolet, ufundowany przez tę samą firmę.
Ponadto ustawa przewiduje w ogóle pewne zwolnienia (vide art. 4 i 4a), które znoszą obowiązek podatkowy. Zatem należy mieć świadomość, że w niektórych okolicznościach nabycia broni może powstać konieczność zapłacenia podatku – jeśli więc ten sposób wejścia w jej posiadanie dotyczy nas osobiście należy zapoznać się ze szczegółowymi rozwiązaniami ustawy o podatku od spadków i darowizn. Albo wręcz zasięgnąć porady podatkowego doradcy. Po stronie zalet należy za to odnotować, że ustawa o broni i amunicji nie przewiduje przy ubieganiu się o tego rodzaju pozwolenie jakichkolwiek ograniczeń odnośnie rodzaju broni – praktycznie można więc na pozwolenie wydane w celach pamiątkowych posiadać każdy model broni, który w ogóle można legalnie posiadać w Polsce. I co równie ważne, pozwolenie takie upoważnia jego posiadacza do zakupu amunicji a także używania tej broni na strzelnicy. W odniesieniu do broni posiadanej w celach pamiątkowych ustawa zabrania tylko jednego: noszenia takiej broni załadowanej, w ukryciu (trzeba ją przenosić rozładowaną).

COLT-niebieski DRUK_MOJA
sordin_1.3A4_3_black_27112020_4SHOOTER_MOJA
_okl_IV_Militaria [Strzal-Bushnell-Lunety-obserwacyjne_1-1]_Nov
COLT zielony_MOJA
_okl_II_KALIBER_GGG_v2
Militaria [Strzal-ASG-Infidels_1-3]_Nov20_MOJA
image description
Militaria [Strzal-Leatherman-Beauty_1-3]_Nov20_MOJA
Magazyn_Uzbrojenia_reklama doruk krzywe
Militaria [Strzal-Pentagon_1-3]_Nov20_MOJA
KALIBER_caldwell_first_tacticalv4
sordin_1.3A4_3_white-27112020_4SHOOTER_MOJA
SPC_Magpul_MOJA
SPC_strzal.pl_specshop_MOJA
_4SHOOTER_Tanfoglio-A4-062018- dobry qr
_BRATERSTWO_jak-uzyskac-bron
Jak legalnie uzyskać broń palną?
_Rekl INCORSA_Stribog-Schmeisser_akcept
Militaria [Strzal-Infidels-Mechanix_1-1]_Nov20_B
BBB_Militaria Olight_AS_297x403
BBB_Militaria ASG-Bren_.297x403
BBB_Militaria Mechanix_297x403
AAA_Militaria Gamo_297x403
AAA_SPC_magpul_297x403
BBB_4SHOOTER tanfoglio LIMITED CUSTOM EXTREME_297x403
AAA_Militaria Bushnell_297x403
AAA umieścić na stronie_SPC_holosun_297x403
AAA_KALIBER_SmithWesson MP&P15 Optic_297x403
AAA _KALIBER_Beretta APX reklama_strzal.pl_297x403
AA2A71~1
AAA _HUBERTUS_Hornady_1_297x403
Prenu2023_do slidera
COLT-niebieski DRUK_MOJA
sordin_1.3A4_3_black_27112020_4SHOOTER_MOJA
_okl_IV_Militaria [Strzal-Bushnell-Lunety-obserwacyjne_1-1]_Nov
COLT zielony_MOJA
_okl_II_KALIBER_GGG_v2
Militaria [Strzal-ASG-Infidels_1-3]_Nov20_MOJA
image description
Militaria [Strzal-Leatherman-Beauty_1-3]_Nov20_MOJA
Magazyn_Uzbrojenia_reklama doruk krzywe
Militaria [Strzal-Pentagon_1-3]_Nov20_MOJA
KALIBER_caldwell_first_tacticalv4
sordin_1.3A4_3_white-27112020_4SHOOTER_MOJA
SPC_Magpul_MOJA
SPC_strzal.pl_specshop_MOJA
_4SHOOTER_Tanfoglio-A4-062018- dobry qr
_BRATERSTWO_jak-uzyskac-bron
Jak legalnie uzyskać broń palną?
_Rekl INCORSA_Stribog-Schmeisser_akcept
Militaria [Strzal-Infidels-Mechanix_1-1]_Nov20_B
BBB_Militaria Olight_AS_297x403
BBB_Militaria ASG-Bren_.297x403
BBB_Militaria Mechanix_297x403
AAA_Militaria Gamo_297x403
AAA_SPC_magpul_297x403
BBB_4SHOOTER tanfoglio LIMITED CUSTOM EXTREME_297x403
AAA_Militaria Bushnell_297x403
AAA umieścić na stronie_SPC_holosun_297x403
AAA_KALIBER_SmithWesson MP&P15 Optic_297x403
AAA _KALIBER_Beretta APX reklama_strzal.pl_297x403
AA2A71~1
AAA _HUBERTUS_Hornady_1_297x403
Prenu2023_do slidera
previous arrow
next arrow
1.STRZAL.pl_2016.11_OKLADKA_LISTOPAD
2.STRZAL.pl_2016.12_OKLADKA_GRUDZIEN
3.STRZAL.pl_2017.01_OKLADKA_STYCZEN
4.STRZAL.pl_2017.02_OKLADKA_LUTY
5.STRZAL.pl_2017.03_OKLADKA_MARZEC
6.STRZAL.pl_2017.04_OKLADKA_KWIECIEN
7.STRZAL.pl_2017.05_OKLADKA_MAJ
8.STRZAL.pl_2017.06_OKLADKA_CZERWIEC
9.STRZAL.pl_2017.07-08_OKLADKA_LIPIEC-SIERPIEN
10.STRZAL.pl_2017.09_OKLADKA_WRZESIEN
11.STRZAL.pl_2017.10_OKLADKA_PAZDZIERNIK
12.STRZAL.pl_2017.11_OKLADKA_LISTOPAD
13.STRZAL.pl_2017.12_OKLADKA_GRUDZIEN
STRZAL.pl styczen 2018
STRZAL.pl luty 2018
STRZAL.pl marzec 2018
STRZALpl_2018-04
_N18 STRZAL.pl maj 2018
STRZAL.pl czerwiec 2018
STRZAL.pl lipiec-sierpien 2018
21.STRZAL.pl okladka
STRZAL.pl pazdziernik 2018
STRZAL.pl listopad 2018
24.STRZAL.pl grudzien 2018
25.STRZAL.pl styczen 2019
26.STRZAL.pl luty 2019
27.STRZAL.pl marzec 2019
28.STRZAL.pl kwiecien 2019
STRZAL.pl_maj_2019
30.STRZAL.pl okladka
31.STRZAL.pl lipiec-sierp 2019
32.STRZAL.pl wrzesien 2019
33.STRZAL.pl pazdziernik 2019
STRZAL.pl listopad 2019
35.STRZAL.pl grudzien 2019
36.STRZAL.pl styczen 2020
37.STRZAŁ.pl-luty-2020
39.STRZAL.pl kwiecien-maj 2020
STRZAL.pl_OKLADKA_2020.06_CZERWIEC
STRZAL.pl lipiec-sierpien 2020
Okladka I_2020 Specjal
42.STRZAL.pl wrzesień 2020
43.STRZAL.pl pazdziernik 2020
44.STRZAL.pl listopad 2020
45.STRZAL.pl grudzien 2020
46.STRZAL.pl styczen 2021
47.STRZAL.pl luty 2021
48.STRZAL.pl marzec 2021
49.STRZAL.pl kwiecien 2021
50.STRZAL.pl_maj 2021
51.STRZAL.pl czerwiec 2021
52_STRZAL.pl lipiec-sierp 2021
53.STRZAL.pl wrzesien 2021
S54(10.21) okladka
55.STRZAL.pl listopad 2021
56.STRZAL.pl grudzien 2021
NS2.STRZAŁ.pl grudzień 2021
Okladka I_01-02_2022
Okladka I_03_2022
S59_04.22_okladka
60.STRZAL.pl maj 2022
61.STRZAL.pl czerwiec 2022
62.STRZAL.pl lipiec-sierp 2022
Okladka I_09_2022
64.STRZAL.pl pazdziernik 2022
65.STRZAL.pl listopad 2022
STRZAL.pl grudzien 2022
67.STRZAL.pl stycz-luty 2023
68.STRZAL.pl marzec 2023
Okladka StrzaI_04_2023
Okladka StrzaI_05_2023
Okladka I_06_2023
72.STRZAL.pl lipiec-sierp 2023
Okladka I_09_2023
Okladka I_10_2023
75.STRZAL.pl listopad 2023
NS4.STRZAŁ.pl grudzień 2023
previous arrow
next arrow