2017/01/06

Dla zainteresowanych uzyskaniem pozwolenia na broń
– krótki poradnik dla początkujących

 • Warunkami wstępnymi do ubiegania się o pozwolenie na broń są:
  • ukończenie 21 lat (lub 18 lat – w przypadku broni do celów łowieckich lub sportowych, o ile z wnioskiem wystąpi w imieniu zainteresowanego szkoła, organizacja sportowa, PZŁ lub stowarzyszenie obronne);
  • posiadanie stałego miejsca pobytu na terytorium RP;
  • niekaralność za jakiekolwiek przestępstwa umyślne oraz określone w ustawie przestępstwa nieumyślne.
 • Dalsze warunki, które należy spełnić to:
  • uzyskanie zaświadczenia lekarskiego i orzeczenia psychologicznego potwierdzających brak przeciwwskazań do wydania pozwolenia na broń;
  • zdanie egzaminu teoretycznego i praktycznego poświadczającego znajomość przepisów prawa oraz umiejętność posługiwania się bronią; w odniesieniu do większości typów pozwoleń egzamin ten organizuje Policja, ale w przypadku broni sportowej może to być także (i w 99% przypadków jest) Wojewódzki Okręgowy Związek Strzelectwa Sportowego, zaś w przypadku broni myśliwskiej Okręgowy Związek Łowiecki.

Uzyskanie ww. dokumentów jest odpłatne.

 • We wniosku o wydanie pozwolenia na broń należy wskazać cel (powód), do którego realizacji niezbędne jest posiadanie broni. Przykładowe (i zarazem podstawowe) cele określa bezpośrednio ustawa o broni i amunicji (w art. 10 ust. 2), jednak nie są one w niej wskazane w sposób wyczerpujący, co oznacza że możemy podać inny powód, ze względu na który ubiegamy się o pozwolenie. Samo wskazanie celu nie jest jednak wystarczające – trzeba swój wniosek odpowiednio umotywować, wyjaśniając dlaczego broń jest nam niezbędna do realizacji wskazanego celu – w tym zakresie, w przypadku celów nazwanych przez ustawę, należy wykorzystać tzw. ważne przyczyny posiadania broni określone w art. 10 ust. 3 ustawy. Miejmy świadomość, że uzasadnienie wniosku o wydanie pozwolenia powinno być obiektywnie przekonywujące, bowiem będzie je rozpatrywał organ, który – jak wskazuje doświadczenie – nie jest zainteresowany posiadaniem broni przez obywateli.
 • We wniosku o wydanie pozwolenia powinniśmy również określić rodzaj i liczbę egzemplarzy broni, które chcielibyśmy uzyskać, ponieważ będą one wymienione w decyzji organu przyznającej pozwolenie na broń. O ile rodzaje broni, spośród których można wybierać w ramach danego celu narzuca ustawa (art. 10 ust. 4), o tyle co do liczby egzemplarzy broni brak jest takiej regulacji, zatem powinniśmy wskazać racjonalną dla naszego konkretnego przypadku liczbę sztuk broni. W praktyce dobrze jest się zorientować jakie „limity” obowiązują w danym województwie, bo tu są spore różnice w różnych częściach kraju – co do zasady, jeśli ktoś stara się o pierwsze w życiu pozwolenie na broń i chce sprawę załatwić, a nie załatwiać, powinien na wstępie ograniczyć swoje apetyty do kilku sztuk broni (a potem: patrz pkt 7). W przypadku podawania własnego celu posiadania broni brak jest regulacji ustawowej co do rodzajów broni, o które można się ubiegać – zatem powinniśmy się kierować zdrowym rozsądkiem przy ich wyborze.
 • Wniosek o wydanie pozwolenia na broń składa się do komendanta wojewódzkiego (stołecznego) Policji właściwego ze względu na swoje miejsce stałego pobytu.
 • Jeżeli wniosek o wydanie pozwolenia na broń zostanie rozpatrzony negatywnie, można się odwołać do Komendanta Głównego Policji, a następnie (jeśli nadal nie uzyskamy pozwolenia) złożyć skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Trzeba jednak pamiętać, że sąd nie może oceniać decyzji organu pod względem meritum rozstrzygnięcia, to jest nie będzie wnikał, dlaczego organ nie przychylił się do wniosku i rozpatrzył go odmownie. Weryfikacja sądu ograniczy się do zbadania, czy przy wydaniu decyzji organ nie naruszył prawa, czyli czy właściwie zinterpretował przepisy określające warunki wydania pozwolenia i czy nie naruszył procedury przy rozpatrywaniu naszego wniosku (np. czy wziął pod uwagę i ustosunkował się w uzasadnieniu decyzji do wszystkich okoliczności, na które się powoływaliśmy lub czy w ogóle dopuścił rozpatrywanie innego niż ustawowy cel wydania pozwolenia – jeśli taki podaliśmy). Innymi słowy: sąd nie będzie ingerował w samą decyzję organu, o ile przy jej wydaniu organ dołożył staranności i rzetelnie rozpatrzył okoliczności przez nas opisane, w kontekście obowiązujących przepisów prawa.
 • Po uzyskaniu pozwolenia na broń można ubiegać się o jego rozszerzenie – w zakresie rodzajów i liczby broni określonych w wydanym pozwoleniu. Rozszerzenie takie jest dokonywane w trybie art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego jako zmiana pierwotnej decyzji administracyjnej wydającej pozwolenie. Warunkiem rozszerzenia jest aktualność powodów, na które się powoływaliśmy przy wydaniu pozwolenia, z zastrzeżeniem takiej ich modyfikacji, która uzasadnia zmianę liczby lub rodzajów broni (przy niezmienionym celu jej posiadania). Nie będzie jednak możliwości rozszerzenia pozwolenia, jeżeli w międzyczasie nastąpi zmiana przepisów prawnych odnosząca się do zasad wydawania pozwoleń na broń.
 • Po wydaniu pozwolenia na broń organ może je cofnąć, m.in. wówczas, gdy ustaną okoliczności faktyczne, na które powołaliśmy się ubiegając się o pozwolenie (to jest gdy zdezaktualizuje się powód, który podaliśmy we wniosku o wydanie pozwolenia). Pamiętajmy jednocześnie, że organy Policji próbują pod tę sytuację (ustania okoliczności faktycznych) podciągać również przypadki zmiany przepisów (a więc otoczenia prawnego) mające miejsce po wydaniu pozwolenia na broń. Takie działania są co do zasady nadużyciem prawa i jako takie kwalifikują się jak najbardziej do zaskarżenia decyzji o cofnięciu.
  [JM]

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz.U. z 2012 r. poz. 576, z późn.zm.)
Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 23, z późn.zm.)
Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 718, z późn.zm.)

COLT-niebieski DRUK_MOJA
sordin_1.3A4_3_black_27112020_4SHOOTER_MOJA
_okl_IV_Militaria [Strzal-Bushnell-Lunety-obserwacyjne_1-1]_Nov
COLT zielony_MOJA
_okl_II_KALIBER_GGG_v2
Militaria [Strzal-ASG-Infidels_1-3]_Nov20_MOJA
image description
Militaria [Strzal-Leatherman-Beauty_1-3]_Nov20_MOJA
Magazyn_Uzbrojenia_reklama doruk krzywe
Militaria [Strzal-Pentagon_1-3]_Nov20_MOJA
KALIBER_caldwell_first_tacticalv4
sordin_1.3A4_3_white-27112020_4SHOOTER_MOJA
SPC_Magpul_MOJA
SPC_strzal.pl_specshop_MOJA
_4SHOOTER_Tanfoglio-A4-062018- dobry qr
_BRATERSTWO_jak-uzyskac-bron
Jak legalnie uzyskać broń palną?
_Rekl INCORSA_Stribog-Schmeisser_akcept
Militaria [Strzal-Infidels-Mechanix_1-1]_Nov20_B
BBB_Militaria Olight_AS_297x403
BBB_Militaria ASG-Bren_.297x403
BBB_Militaria Mechanix_297x403
AAA_Militaria Gamo_297x403
AAA_SPC_magpul_297x403
BBB_4SHOOTER tanfoglio LIMITED CUSTOM EXTREME_297x403
AAA_Militaria Bushnell_297x403
AAA umieścić na stronie_SPC_holosun_297x403
AAA_KALIBER_SmithWesson MP&P15 Optic_297x403
AAA _KALIBER_Beretta APX reklama_strzal.pl_297x403
AA2A71~1
AAA _HUBERTUS_Hornady_1_297x403
Prenu2023_do slidera
COLT-niebieski DRUK_MOJA
sordin_1.3A4_3_black_27112020_4SHOOTER_MOJA
_okl_IV_Militaria [Strzal-Bushnell-Lunety-obserwacyjne_1-1]_Nov
COLT zielony_MOJA
_okl_II_KALIBER_GGG_v2
Militaria [Strzal-ASG-Infidels_1-3]_Nov20_MOJA
image description
Militaria [Strzal-Leatherman-Beauty_1-3]_Nov20_MOJA
Magazyn_Uzbrojenia_reklama doruk krzywe
Militaria [Strzal-Pentagon_1-3]_Nov20_MOJA
KALIBER_caldwell_first_tacticalv4
sordin_1.3A4_3_white-27112020_4SHOOTER_MOJA
SPC_Magpul_MOJA
SPC_strzal.pl_specshop_MOJA
_4SHOOTER_Tanfoglio-A4-062018- dobry qr
_BRATERSTWO_jak-uzyskac-bron
Jak legalnie uzyskać broń palną?
_Rekl INCORSA_Stribog-Schmeisser_akcept
Militaria [Strzal-Infidels-Mechanix_1-1]_Nov20_B
BBB_Militaria Olight_AS_297x403
BBB_Militaria ASG-Bren_.297x403
BBB_Militaria Mechanix_297x403
AAA_Militaria Gamo_297x403
AAA_SPC_magpul_297x403
BBB_4SHOOTER tanfoglio LIMITED CUSTOM EXTREME_297x403
AAA_Militaria Bushnell_297x403
AAA umieścić na stronie_SPC_holosun_297x403
AAA_KALIBER_SmithWesson MP&P15 Optic_297x403
AAA _KALIBER_Beretta APX reklama_strzal.pl_297x403
AA2A71~1
AAA _HUBERTUS_Hornady_1_297x403
Prenu2023_do slidera
previous arrow
next arrow
1.STRZAL.pl_2016.11_OKLADKA_LISTOPAD
2.STRZAL.pl_2016.12_OKLADKA_GRUDZIEN
3.STRZAL.pl_2017.01_OKLADKA_STYCZEN
4.STRZAL.pl_2017.02_OKLADKA_LUTY
5.STRZAL.pl_2017.03_OKLADKA_MARZEC
6.STRZAL.pl_2017.04_OKLADKA_KWIECIEN
7.STRZAL.pl_2017.05_OKLADKA_MAJ
8.STRZAL.pl_2017.06_OKLADKA_CZERWIEC
9.STRZAL.pl_2017.07-08_OKLADKA_LIPIEC-SIERPIEN
10.STRZAL.pl_2017.09_OKLADKA_WRZESIEN
11.STRZAL.pl_2017.10_OKLADKA_PAZDZIERNIK
12.STRZAL.pl_2017.11_OKLADKA_LISTOPAD
13.STRZAL.pl_2017.12_OKLADKA_GRUDZIEN
STRZAL.pl styczen 2018
STRZAL.pl luty 2018
STRZAL.pl marzec 2018
STRZALpl_2018-04
_N18 STRZAL.pl maj 2018
STRZAL.pl czerwiec 2018
STRZAL.pl lipiec-sierpien 2018
21.STRZAL.pl okladka
STRZAL.pl pazdziernik 2018
STRZAL.pl listopad 2018
24.STRZAL.pl grudzien 2018
25.STRZAL.pl styczen 2019
26.STRZAL.pl luty 2019
27.STRZAL.pl marzec 2019
28.STRZAL.pl kwiecien 2019
STRZAL.pl_maj_2019
30.STRZAL.pl okladka
31.STRZAL.pl lipiec-sierp 2019
32.STRZAL.pl wrzesien 2019
33.STRZAL.pl pazdziernik 2019
STRZAL.pl listopad 2019
35.STRZAL.pl grudzien 2019
36.STRZAL.pl styczen 2020
37.STRZAŁ.pl-luty-2020
39.STRZAL.pl kwiecien-maj 2020
STRZAL.pl_OKLADKA_2020.06_CZERWIEC
STRZAL.pl lipiec-sierpien 2020
Okladka I_2020 Specjal
42.STRZAL.pl wrzesień 2020
43.STRZAL.pl pazdziernik 2020
44.STRZAL.pl listopad 2020
45.STRZAL.pl grudzien 2020
46.STRZAL.pl styczen 2021
47.STRZAL.pl luty 2021
48.STRZAL.pl marzec 2021
49.STRZAL.pl kwiecien 2021
50.STRZAL.pl_maj 2021
51.STRZAL.pl czerwiec 2021
52_STRZAL.pl lipiec-sierp 2021
53.STRZAL.pl wrzesien 2021
S54(10.21) okladka
55.STRZAL.pl listopad 2021
56.STRZAL.pl grudzien 2021
NS2.STRZAŁ.pl grudzień 2021
Okladka I_01-02_2022
Okladka I_03_2022
S59_04.22_okladka
60.STRZAL.pl maj 2022
61.STRZAL.pl czerwiec 2022
62.STRZAL.pl lipiec-sierp 2022
Okladka I_09_2022
64.STRZAL.pl pazdziernik 2022
65.STRZAL.pl listopad 2022
STRZAL.pl grudzien 2022
67.STRZAL.pl stycz-luty 2023
68.STRZAL.pl marzec 2023
Okladka StrzaI_04_2023
Okladka StrzaI_05_2023
Okladka I_06_2023
72.STRZAL.pl lipiec-sierp 2023
Okladka I_09_2023
Okladka I_10_2023
75.STRZAL.pl listopad 2023
NS4.STRZAŁ.pl grudzień 2023
previous arrow
next arrow